2247954282173403
 

Şimdi e irsaliye Zamanı..e Fatura ve e Arşiv Kullanım Kolaylığından sonra sıra e-İrsaliye'de

e İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye Uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen irsaliyelerin, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan bir uygulamadır. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri irsaliyeleri, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.


e-İrsaliye düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara irsaliye düzenleyebilir. Aynı şekilde e-İrsaliye almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama üzerinden irsaliye düzenleyen mükelleflerden irsaliye alabilirler. Dolayısıyla irsaliye düzenlemek veya irsaliye almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre;


Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturmaktadır.


01.01.2018 tarihinden itibaren isteğe bağlı, 01.07.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyelerini Tebliğ ve kılavuzlarda belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye düzenlemeleri zorunludur.


Bu Tebliğde düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.


Belirtilen tarihten sonra 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15.inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:


e-Fatura mükellefleri , e-İrsaliye keseceklerdir. Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

b) e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yaralanabilir.

Temel e-İrsaliye senaryosu, tacirlerin birbirlerine e-İrsaliye gönderip teslim alınan malların kabulü hakkında bilgilendirmelerinde tarafların rollerini, e-İrsaliye düzenleme iş akışını ve bu akışta e-İrsaliye Yanıtının (receipt advice) kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Temel e-İrsaliye Senaryosu

Bu senaryo, yapılacak satışlar dolayısıyla e-İrsaliye düzenlenmesi ve karşılığında söz konusu malların kabul veya kısmi kabulü için e-İrsaliye Yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışlarını ve rolleri açıklamak amacıyla hazırlanır.

Senaryo Kapsamı Bu senaryo; a) Her ölçek ve sektördeki alıcı ve satıcıları, b) Her türlü mal satışı nedeniyle e-İrsaliye düzenlenmesini, c) e-İrsaliyeyi alan tarafın satıcıya e-İrsaliye Yanıtı (receipt advice) düzenleyerek iletmesini kapsar.

Taraflar ve Rolleri 1. Gönderici : e-İrsaliye düzenleyerek alıcıya gönderen taraftır. (Satıcı taraftan farklı olabilir).Düzenlediği belgeyi elektronik ortamda alıcısına iletir.

2. Alıcı : Malları teslim alan taraftır. (Satınalan taraftan farklı olabilir). Alıcı malları teslim aldıktan sonra, malların tümünün ya da belli kalemlerinin kabulü/reddi için e-İrsaliye Yanıtı belgesi düzenler ve belgeyi elektronik ortamda iletir.  Tip: Yanıt oluşturulması zorunlu olmamakla beraber, yanıt malların kabul/reddini bildirmek amacıyla kullanılabilir. e-İrsaliye yanıtı iade işlemleri için kullanılmaz. Mal iadelerinde yeni sevk e-İrsaliyesi düzenlenip, belge elektronik ortamda iletilir. İş Süreci Temel e-İrsaliye senaryosu içerisinde, aşağıda yer alan iş akışları bulunmaktadır:

  • Gönderilen e-İrsaliye, e-İrsaliye Yanıtı düzenlenerek yanıtlanır, 

  • e-İrsaliyede yer alan malların tümünün ya da belli kalemlerinin kabulü alıcı  tarafından e-İrsaliye Yanıtı düzenlenerek gerçekleştirilir. 


Aktivite Diyagramı